×

Política de protecció de dades

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal avarca qualsevol tractament de dades que pugui produir-se a la prestació dels nostres serveis presencials i a l'hora de navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres planes web o les xarxes socials a les que puguen tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, etc.). A la fi d'aquest document s'especifica informació especial en el cas de l'ús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern del GRUP ANDREU que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

A qualsevol d'aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos emplenar formularis, respondre enquestes, participar a concursos, realitzar consultes, enviar fotos, realitzar comentaris, etc... i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

 

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment de lo establert al Reglament  (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporciona seran tractades per GRUP ANDREU ( detall de les empreses del grup ahttps://www.grupandreu.net/es/ca/content/avis-legal.html).


Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a GRUP ANDREU i s'encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades Personals a la següent adreça:  lopd@andge.com. C/ Antoni Barnés i Gultresa, 8 17005 Girona. Tl. 972206808.

Quines Dades Personal es recullen i la finalitat de les mateixes?

Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

 

Serveis presencials:

 

 Apartat

 Dades

 Finalitat i legitimació

 Destinataris

 Venda vehicles, postvenda i serveis relacionats

 Nom, cognoms, adreça, carnet de conduïr mail i telèfon, dades econòmiques

 Prestació del servei, legitimat per la relació contractual

 Nosaltres GRUP ANDREU, marques propietàries i les comunicacions obligades  per llei

 Assegurances

Nom, cognoms, adreça, mail i telèfon, dades econòmiques.

Dades sensibles

Prestació del servei, legitimat per la relació contractual.

En el cas del tractament de dades sensibles és necessari el consentiment.

Companyies d'assegurances sota el marc de la llei.

 Serveis de gestoría

 Nom, cognoms, adreça , carnet de conduïr mail i telèfon, dades econòmiques

Prestació del servei, legitimat per la relació contractual

 

Obligades per llei

 

 

 

 Financiació

 Nom, cognoms, adreça , carnet de conduïr mail i telèfon, dades econòmiques

Prestació del servei, legitimat per la relació contractual

 

Obligades per llei

 

 

 

 

Online:

 

Apartat

Dades

Finalitat i legitimació

Destinataris

Cita prèvia al taller

Nom, cognoms, telèfon i mail

Prestació del servei, legitimat per la relació contractual

Nosaltres GRUP ANDREU

Solicitud Oferta Comercial

Nom, cognoms, telèfon i mail

Prestació del servei, legitimat per la relació contractual

Nosaltres GRUP ANDREU

Comunicacions comercials

Mail

Enviament de comunicacions Comercials, enquestes. Legitimat amb el seu consentiment.

Nosaltres GRUP ANDREU i marques propietàries.

 

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

 

GRUP ANDREU utilitza eïnes per a analitzar perfils, comportaments o preferènces dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d'aquestes dades.

 

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació, li expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1.- En compliment d'una relació contractual 

2.- Quan ens dona el seu consentiment. 

3.- Per interès legítim de GRUP ANDREU per a mostrar-li serveis, productes i iniciatives que poden interessar-li

4.- Compliment de les obligacions imposades per Llei.

Li recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: lopd@andge.com.

 

Publicacions de fotos o videos a la plana web o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotos o videos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors a la web o xarxes socials, al igual que per a recollir dades per a realitzar un concurs o tractar qualsevol altre dada personal, previament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas de menors de 14 anys, s'otorga per els pares o tutors legals.

El tractament d'aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tractan estricament per a la finalitat per a la que s'ha donat el consentiment.

 

Dades no pertinents

GRUP ANDREU adverteix a l'usuari que, excepte en el cas d'existir una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilizar la identitat d'una altre persona i comunicar les seves dades personals, per lo que l'usuari en tot moment haurà e tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i verdaderes.

Quan temps conservarem les seves dades?

GRUP ANDREU guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per al fi que van ser recopilades. Si la directriu és diferent a l'indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades?

GRUP ANDREU només cedirà les seves dades a aquells serveis que s'indiquen i en els casos pervists per la llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta d'usuaris que consulten aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

 

Mesures de seguretat

GRUP ANDREU assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per a evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantitzar així la seva integritat i seguretat.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrassenya, així mateix es compromet a portar a disposició de GRUP ANDREU qualsevol robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

 

Dret

Contingut

Canal d'atenció

Accés

Podrà consultar les seves dades personals gestionades per GRUP ANDREU.

 

Presencial:

C/ Antoni Barnés i Gultresa, 8 17005 Girona

 

 

On line

lopd@andge.com

Rectificació

Podrà modificar les seves dades personals gestionades per GRUP ANDREU.

Supressió

Podrà sol.licitar l'eliminació de les seves dades personals

Oposició

Podrà sol.licitar que no es tractin les seves dades personals.

Limitació del tractament

Podrà sol.licitar la limitació al tractamiento de les seves dades en els següents casos:

-   Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les seves dades

-   Quan GRUP ANDREU.  no necessiti tractar les seves dades, per vostè les necessités per a l'exercici o defensa de reclamacions.

Portabilitat

Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat en format electrònic

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d'acord amb la normativa pots contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça lopd@andge.com

No obstant, podrà presentar una reclamació davant l'Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Per a exercitar els seus drets, acompanyi la seva sol·licitud amb una copia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

L'exercici dels seus drets és gratuït

 

 

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control de GRUP ANDREU, i per tant la informació que publiqui serà compartida per a tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premises que s'han de tenir en compte.

L'objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que comercialitza GRUP ANDREU.

En principi, s'aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, en quan a la recollida, tractament i cessió de dades.

L'usuari ha de comprometre's a:

  •         No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interés públic i respecte a la dignitat de les persones. En especial, l'usuari haurà d'evitar tota conducta que pugui atentar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge, essent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.

 

  •         No gravar ni publicar imatges, videos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.

 

GRUP ANDREU no s'identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els que tingui amistat en cap xarxa social.

 

GRUP ANDREU es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti o faci, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com el fet de bloquejar o denunciar el perfil autor d'aquests missatges.

 

Recomenacions als usuaris/es

  •         Revisi i llegeixi les condicions generals d'ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
  •         Aprengui les possibilitat de configuració i us que la xarxa ofereixi.
  •         Configuri adecuadament el grau de privacitat del perfil d'usuari a la xarxa social.
  •         No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
  •         Vagi amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s'allotjaran imatges relatives a terceres persones.
  •         No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d'aquests.

 

Les xarxes socials gestionades per GRUP ANDREU són:

 Xarxa Social 

Adreça

Facebook

https://www.facebook.com/GrupAndreuAutomocio

Instagram

https://www.instagram.com/grupandreu/

Twitter

https://twitter.com/grupandreu

Youtube

https://www.youtube.com/user/GrupAndreuAutomocio

Linkedin

https://www.linkedin.com/company/grup-andreu-automoci-/